neděle 29. ledna 2017

Zeměpis jinak, kriticky!Zeměpis, na rozdíl od ostatních předmětů, představuje obor stojící „na pomezí“ dvou věd. Není řazen čistě mezi přírodní vědy, ale zároveň ani mezi ty humanitní. Samotní zeměpisáři také nejsou jednotní v tom, kam ho přesně zařadit. Někteří berou jeho zmíněné postavení jako negativum. Není lepší ale využít toto zajímavé postavení spíše naopak?
U českých učitelů zeměpisu se častěji setkáváme s pojetím spíše přírodním. Důraz kladou zejména na propojení s přírodopisem. To je bez pochyby logické, neboť předměty jsou si v mnoha ohledech podobné a vzájemně se propojují. Na druhou stranu ale v jejich pojetí často chybí návaznost na dějepis a zejména na výchovu k občanství. Že ta zde nemá co dělat? Ale má, a možná více než si mnozí vůbec dovedou představit.  
                Nabízí se otázka, zda v dnešní době nestojí za to přiblížit se v zeměpisu trochu více k humanitnímu pojetí. Přeci jenom se v každodenním běžném životě setkáváme spíše s tématy kolem obyvatelstva (migrace, náboženská situace, národnostní otázky), hospodářství (vyspělost jednotlivých států, výměna zboží, hospodářská pomoc) či politiky (rozdělení moci ve světě, mezinárodní politická uskupení a organizace), apod. A tato témata zasahují právě do pojetí humanitního.
                Platí „všeho s mírou“, tedy měli bychom se v zeměpisu střídmě dívat na jeho přírodní i humanitní část, aby zeměpis byl zeměpisem. Nicméně z výše popsaného vyplývá potřeba přiblížit se pojetí humanitnímu, se kterým se v českém zeměpisu tolik nepočítá. Konečně se nabízí otázka, proč zeměpis jinak, kriticky. Protože při přemýšlení nad tématy humanitně pojatými, je vždy potřeba uvažovat kriticky, nezávisle, ne povrchně. Uvažovat kriticky znamená i argumentovat či diskutovat. Umějí toto naši žáci? Spíše umějí nazpaměť se naučit pojmy a definice a vzápětí je zapomenout (zejména pojmy a definice právě z té přírodní části zeměpisu). Tím nezlehčujme potřebu učit se základní pojmy a definice nazpaměť, protože základní pojmy a definice jsou nutností a základem pro kritické myšlení – bez nich by to nešlo.
Neomezujeme se ale někdy při výuce právě jen na ně? Zopakujeme téma z minulé hodiny – uvedeme téma nové hodiny – vyložíme fakta, pojmy, definice – zapíšeme, memorujeme – zopakujeme – zakončíme hodinu – příště opět upevníme, zopakujeme. Propojí si tímto modelem žáci informace, které jim předáváme? Nechtělo by to trochu více aplikace, analýzy a syntézy? Nezaobíráme se koneckonců jen zapamatováním a porozuměním? A proto zkusme to jinak, kriticky! 
  
Tento blog vznikl proto, že chce ukázat možné přístupy, metody a nápady do hodin zeměpisu, snaží se přicházet s aktivitami oživujícími hodiny. Rozhodně tento blog nepřichází s úplně originálními metodami či nápady. Snaží se je ale přiblížit a ukázat, jak je do hodin začlenit, jak je uzpůsobit. Metodické podpory do hodin zeměpisu se mnoho nedostává, není ani mnoho školení, kde by učitelé získali nějaký nový impuls. Proto alespoň v rámci blogu budu zveřejňovat aktivity, které se mi v průběhu hodin osvědčily či mi přišly zajímavé. Budu je nabízet jako možnou inspiraci i dalším učitelům, kteří stejně jako já chtějí své hodiny oživit. Budu ráda za jakékoli komentáře či další nápady :).

Žádné komentáře:

Okomentovat